Right then and there là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Right then and there là gì?

Right then and there có nghĩa là "ngay lúc đó, ngay lập tức, ngay tức thì, ngay tại chỗ, ngay lúc ấy". Đôi khi chỉ cần viết then and there thôi cũng đủ ngữ nghĩa, thêm right vào để thêm phần nhấn mạnh.

Ví dụ: I wanted to meet her right then and there (Tôi đã muốn gặp cô ấy ngay lúc đó).

Từ đồng nghĩa
  • immediately: ngay lập tức.
  • directly: trực tiếp.
  • forthwith: ngay.
  • instantly: ngay lập tức .
  • promptly: kịp thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad