Follow along là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Follow along là gì?

Follow along có thể dịch sang tiếng Việt với nghĩa là "dõi theo", "theo sau", "làm theo". Từ này sẽ được dịch theo nghĩa khác nhau đôi chút trong một vài tình huống.


  • follow: theo sau, đi theo sau, theo đuổi, dõi theo, theo nghề…
  • along: dọc theo, theo, suốt theo, tiến lên, về phía trước…


Follow along là từ thường dùng để đề cập đến việc làm theo hành động của một người khác (người đó làm gì, bạn làm theo giống với người đó).  Hoặc có nghĩa quan sát hay theo sát một ai đó, một cái gì đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad