Human condition là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Human condition là gì?

Human condition có nghĩa là "trình trạng con người" hoặc "điều kiện con người". Từ này thường dùng để nói đến những điều kiện cũng như tình trạng tạo nên con người, bao gồm cả sự tồn tại cũng như diệt vong.


  • Human: con người, loài người, nhân loại. 
  • Condition: tình trạng, điều kiện, hoàn cảnh, trạng thái.

Human condition là một chủ đề rất rộng, và được khá nhiều quan tâm cũng như tranh luận rất nhiều. Nó đáng được suy ngẫm và phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như: nguồn gốc, tôn giáo, sinh học, lịch sử, cảm xúc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad