Force of nature là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Force of nature là gì?

Force of nature là cụm từ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "lực lượng tự nhiên" hay "thế lực tự nhiên". Nó đề cập đến sức mạnh của tự nhiên vô cùng hùng mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người chúng ta, ví dụ: bão lụt, hạn hán, thiên tai.


  • Force: lực lượng, thế lực, sức mạnh.
  • Of: của, thuộc, ở, về.
  • Nature: tự nhiên, bản chất, thiên nhiên, tạo hóa.


Force of nature còn có một số nghĩa bóng khác, chẳng hạn như nói đến một người hoặc sinh vật nào đó có khả năng cũng như sức mạnh không tưởng, trái ngược với sự bình thường của tự nhiên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad