Crawl up là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Crawl up là gì?

Crawl up nghĩa là "bò lên, leo lên, trườn lên". Từ này được tạo thành bởi sự kết hợp giữa động từ crawl và từ up.


  • Crawl: bò, trườn, lê, bò lê, lê bước, lê chân, kéo lê…
  • Up: ở trên, lên trên, …


Cụm từ này được sử dụng để nói đến việc thực hiện hành động "leo lên" một thứ gì đó, hoặc một ai đó. 


Ví dụ:  there's a looper crawling up your shirt (có một con sâu đo đang bò trên áo của bạn). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad