Be fond of (something or someone) - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Be fond of (something or someone)

Cụm từ "be fond of" dịch sang tiếng việt có nghĩa là ham mê, thích thú về một thứ gì đó hoặc một người nào đó. Đồng nghĩa với các từ sau: enjoy, like, desire ...

Cách sử dụng:

Trong tiếng anh, cách dùng "be fond of" khá đơn giản, đi sau nó là danh từ hoặc động từ thêm ing theo công thức: be fond of (V-ing/N).

Cấu trúc:

S + be (am/is/are/was/were) + fond of + N/V-ing


Tùy vào dạng và thì của câu mà ta chia "be" cho phù hợp (hiện tại, quá khứ, tương lai...)

Ví dụ:

They are fond of each other.
-> Họ say mê nhau.

She is fond of walking in the sun.
-> Cô ấy thích thú việc đi dưới ánh nắng mặt trời.

Kids are fond of talking with their friends about new toys.
-> Những đứa trẻ say mê trò chuyện với bạn của chúng về món đồ chơi mới.

I was fond of learning piano.
-> Tôi đã mê mẩn việc học đàn piano.
be fond of something or someone

Post Top Ad