Regardless of, regarding, as regards, in/with regard to nghĩa là gì? Cách dùng trong câu, ví dụ kèm kịch nghĩa - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Regardless of, regarding, as regards, in/with regard to nghĩa là gì? Cách dùng trong câu, ví dụ kèm kịch nghĩa

Regardless of có nghĩa là bất chấp. Regardingas regards và in/with regard to có nghĩa là liên quan đến (ai/việc gì).

regardless of regarding la gi

1. Regardless of

  • bất chấp
  • mặc kệ, bất kể
  • không quan tâm đến (ai/cái gì)
Cụm từ "regardless of" thường đi kèm phía sau nó là một mệnh đề, danh từ, cụm danh từ.

Ví dụ:

Regardless of the sickness, she decided to go to work.
-> Bất chấp việc bị bệnh cô ấy vẫn quyết định đi làm.

Tommy went out with his friends last night regardless of his headache.
-> Tommy đã ra ngoài với những người bạn tối hôm qua mặc kệ cơn đau đầu.

Regardless of the cold weather, my children are going to school tomorrow.
-> Bất kể thời tiết lạnh, con tôi sẽ đến trường ngày mai.

Regardless of what he has done, she still loves him.
-> Cô ấy vẫn yêu anh ấy không quan tâm đến những gì anh ấy đã từng làm.

Jimmy tried to earn a lot of money regardless of high pressure.
-> Jimmy cố gắng kiếm thật nhiều tiền bất kể áp lực cao.

I have to buy my parents a new house regardless of price.
-> Tôi phải mua một căn nhà mới cho ba mẹ mặc kệ giá cả bao nhiêu.

2. Regarding, as regards và in/with regard to

  • liên quan đến
  • về, về việc, về phần
  • đối với
Cả ba từ/cụm từ: "regarding", "as regards" và "in/with regard to" đều có ý nghĩa, cách dùng giống nhau. Đi kèm phía sau cũng là một mệnh đề, danh từ hoặc cụm danh từ.

*Lưu ý: Không sử dụng "regarding to", mà chỉ dùng "Regarding" hoặc "in/with regard to". Đừng nhầm lẫn các từ và cụm từ này với nhau.

Ví dụ:

She has some problems regarding health.
-> Cô ấy gặp phải một số vấn đề đối với sức khỏe.

Nick asked some questions with regard to what he has to do in this project.
-> Nick đã hỏi một số câu hỏi liên quan đến những thứ anh ấy phải làm trong dự án này.

The students are learning courses as regards information and communication technology.
-> Những học sinh đang học các khóa học về công nghệ thông tin và truyền thông.

Post Top Ad